چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016

فنی مهندسی زهابی تنظیم چک لیست ممیزی برای سازمان ها در کوتاهترین زمان مشاوره 09050913818 چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485 2016 به این صورت است که اعضای شرکت که غالبا از مدیرعامل و ناظرفنی و مدیران اصلی مرتبط در شرکت می باشند. تشکیل جلسه می دهند و سرفصل های مسائل زیر را بررسی میکنند. …

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016 ادامه »