.استاندارد 13485 چیست

فنی مهندسی زهابی مشاوره ، آموزش ، اخذ ایزو 13485 فارسی 09050913818 و 09166970576 استاندارد 13485 چیست ایــن اســتاندارد بیــن المللــی الزاماتــی را بــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــخص مــی کنــد کــه مــی توانــد از ســوی یــک ســازمان فعــال در یــک یــا چنــد مرحلــه از چرخــه ی عمــر یــک تجهیــز پزشــکی شــامل طراحــی و تکویــن, تولیــد, …

.استاندارد 13485 چیست خواندن بیشتر & raquo؛